Hang Fung Foreign Remittance Company - Wan Chai

持牌货币兑换商

指示汇率

请注意,这是一个指示汇率。我们根据大量因素(包括历史数据和实时市场数据),使用专有算法来计算此汇率。

括号之间的数字表明我们的预测信心(较小的数字意味着更多的自信)。

要确认价格,请在Get4x中请求预订(如果该货币兑换商已启用),或直接致电货币兑换。

您拥有

您获得

附近的其它货币兑换商 Hang Fung Foreign Remittance Company - Wan Chai

Chung Hai Exchange Co Ltd

Shop5A, G/F Yau Kwong Building, 418-430 Hennessy Road

Tai on RMB Remittance Company Limited

SHOP 5B, G/F, FORTUNE BUILDING, 150-158 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

Kong Hing Renminbi Exchange (Remit) Ltd

Shop 189, G/F 189 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong

Kong Fung RMB Exchange - Wan Chai

Kam Koon Building, 310-312 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Kincheng Exchange

Shop 3, G/F, Fortune Building, 152 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

King Chi Money Exchange - Wan Chai

Flat D, G/F, Southorn Centre, 113 Johnston Road, Wan Chai, Hong kong

Kin Ying Renminbi Exchange

145 Hennessy Rd , Wanchai, Hong Kong

Hing Ling RMB Exchange

27 Fleming Rd, Wan Chai, Hong Kong