คุณมี 1000 EUR  -   คุณได้รับ 1518.000 SGD
Sirajudin Money Changer - Get4x
Saj Exchange - Get4x
Right Angel Exchange - Get4x
$ky Exchange - Get4x
A1 Moneychanger & Newstand - Get4x
Bismi Mini Mart & Money Changer - Get4x
Arcade Money Changers - Get4x
4xLabs - สาธิต -  示范 - Get4x
Swift Exchange - Get4x
Raffles Money Change - Clifford - Get4x
Golden City Foreign Exchange - Get4x
Dollar Exchange - Get4x
Al-Amin Trading - Get4x
Haji Rahmathullah Store - Get4x
ILHAN INTERNATIONAL Pte Ltd - Get4x
Singa Exchange - Get4x
Vestin Exchange Pte Ltd - Get4x
Baba Exchange - Get4x
M M Ismail and Co - Get4x
Saif Money Changer - Get4x