คุณมี 1000 CNY  -   คุณได้รับ 531013.12821375000 MGA