คุณมี 1000 CAD  -   คุณได้รับ 2753630.03273114000 MGA