คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 0.56099317529000 HKD