คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 0.0707839320474252000 USD