คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 0.0691464902970188000 USD