คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 0.0957207678883072000 SGD