คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 4.95086925287356000 INR