คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 0.149674515235457000 FJD