คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 41.1332921606795000 CRC