คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 40.3370408587258000 CRC