คุณมี 1000 PKR  -   คุณได้รับ 429.42954898911000 INR