คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 2170.47449773388000 PKR