คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 2170.34788373633000 PKR