คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 5.54120187117668000 OMR