คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 5.41625111653456000 OMR