คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 5.57531479215391000 OMR