คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 5.12219376725314000 OMR