คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 1602.03227018834000 NPR