คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 4.23982690025825000 KWD