คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 4.1815802126182000 KWD