คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 4.37566832710221000 KWD