คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 1413.40290136012000 KES