คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 1499.79467787644000 KES