คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 2199.08896507722000 PKR