คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 2229.97925429335000 PKR