คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 99.8244597559771000 HKD
Value Plus Money Changer Pvt Ltd. - Get4x