คุณมี 1000 CNY  -   คุณได้รับ 1137.55108547578000 HKD