คุณมี 1000 SGD  -   คุณได้รับ 2944334.13165482000 KHR