คุณมี 1000 SGD  -   คุณได้รับ 2971582.3729754000 KHR