คุณมี 1000 SGD  -   คุณได้รับ 2971821.03599213000 KHR