คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 26.0184607097825000 JPY