คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.349294478527607000 CAD