คุณมี 1000 SGD  -   คุณได้รับ 2937833.76694509000 KHR