คุณมี 1000 SGD  -   คุณได้รับ 2940403.73866757000 KHR